การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ ASIAN Curriculum Sourcebook

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ ASIAN Curriculum Sourcebook และการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ( Economic Literacy ) ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีข้าราชครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของแต่ละโรงเรียน ในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๔๗ คน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

IMG_8788 IMG_8789 IMG_8790 IMG_8794 IMG_8797 IMG_8798 IMG_8799 IMG_8800 IMG_8805 IMG_8808 IMG_8810 IMG_8812

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา