ด่วนที่สุด…. การดำเนินงานตามนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”และ”นักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว1776  ลงวันที่  29  พฤษภาคม  2558   สพฐ. ได้ดำเนินนโยบาย การดำเนินงานตามนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”และ”นักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรมนั้น  สพฐ.แจ้งให้ สพป.สระแก้วเขต 1 ดำเนินการประเมินการอ่านนักเรียนชั้นป.1-6 ในปีการศึกษา  2558 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)  ดังนั้น สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงให้โรงเรียนมอบหมายให้ครูวิชาการโรงเรียนละ 1  คน เข้าร่วมประชุมเพื่อฟังคำชี้แจง ในวันพฤหัสบดีที่ 4  มิถุนายน  2558   ณ  ห้องประชุมบุนนาค  เวลา  13.00  เป็นต้นไป  77778888

ติดต่อเรา