การทดสอบฝีมือแรง

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  แจ้งกำหนดการทดสอบฝืมือแรงงาน ของลูกจ้างประจำ ในระหว่างวันที่

17 – 18  พฤษภาคม  2557  ณ ศูนย์พัฒนาฝืมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว นั้น  บัดนี้ ศูนย์พัฒนาฝืมือแรงงานฯ

แจ้งว่า ขอเลื่อนกำหนดการจัดทดสอบฝีมือแรงงาน จากวันที่  17 – 18 พฤษภาคม 2557  เป็น ในระหว่างวันที่

7 – 8  มิถุนายน  2557  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ติดต่อเรา