แบบคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่อง

แจ้งโรงเรียนในสังกัดใช้แบบคัดกรองแนบท้ายกฎกระทรวงคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วมกับเด็กปกติ  เพื่อนำข้อมูลไปรายงานในโปรแกรม SET ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  และโปรแกกรม DMC  รายละเอียดแบบคัดกรองดังสิ่งที่ส่งมาด้วย  1111111

ติดต่อ สพป.สก.1