โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp ) ต.บ้านแก้ง

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับเบื้องต้นเครือข่ายบ้านแก้งสัมพันธ์ ( English Camp ) ณ โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้จัดระหว่างวันที่ ๓ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการจัดค่ายฯครั้งนี้ มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแก้ง จำนวน ๘ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีนักเรียนจำนวนประมาณ ๑๓๐ คน เข้ารับการอบรม

IMG_0374 IMG_0375 IMG_0381 IMG_0383 IMG_0388 IMG_0391 IMG_0392 IMG_0395 IMG_0396 IMG_0403 IMG_0406 IMG_0407

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา