รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

   โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก   31  พฤษภาคม  ของทุกปี  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงโทษจากการสูบบุหรี่  ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้าย    อีกทั้งรณรงค์ให้งดสูบบุหรี่  และเลิกบุหรี่เื่พื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน  เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม  2558

DSCF0536 DSCF0535 DSCF0541 DSCF0542 DSCF0549 DSCF0548 DSCF0551

ติดต่อ สพป.สก.1