การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกอบการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153  ลงวันที่  29  เมษายน  2557 ขอแนบเอกสารการใช้เกณฑ์คุณลักษณ์เฉพาะประกอบการซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  article_20140423015825