โครงการพัฒนาครูด้านการคัดกรองคนพิการ

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูด้านการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีข้าราชการในสังกัดผู้รับผิดชอบเด็กพิเศษเข้ารับการอบรม โดยดำเนินการระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

IMG_0090 IMG_0092 IMG_0094 IMG_0095 IMG_0096 IMG_0097 IMG_0098 IMG_0099 IMG_0102 IMG_0103

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1