อบรมส่งเสริมศักยภาพครู สพป.สระแก้ว เขต ๑

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ที่บรรจุตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๕๗ คน เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๒. เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

IMG_2598 IMG_2600 IMG_2605 IMG_2606 IMG_2608 IMG_2610 IMG_2630 IMG_2634 IMG_2636 IMG_2640 IMG_2647 IMG_2649

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา