วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรีโลก

วันที่ 29  พฤษภาคม  2558

ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

IMG_3561 IMG_3563 IMG_3585 IMG_3594 IMG_3602 IMG_3610 IMG_3630

ผู้รายงาน นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

ผู้อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1