อบรม BBL ศูนย์ภาคเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จะดำเนินการอบรมหลักสูตรการจัดเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามจุด ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.changemakernorth.com

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1