ด่วนที่สุด เสนอของบประมาณค่าตรวจการจ้างและควบคุมงาน

แจ้งโรงเรียนอนุบาลคลองหาด บ้านเขาดิน (อ.คลองหาด) บ้านคลองน้ำใส บ้านมหาเจริญ บ้านคลองผักขม บ้านเขามะกา อนุบาลวัดสระแก้ว บ้านคลองยายอินทร์ บ้านหนองขี้เห็น                             อนุบาลวังสมบูรณ์ บ้านคลองสิบสาม บ้านวังใหม่และบ้านซับมะนาว ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน สนามกีฬาและค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน                          อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นฯ   ที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปให้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานตามแบบที่กำหนด ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1          ภายในวันที่ มิถุนายน 2558  หากพ้นกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วโรงเรียนใดไม่จัดส่งข้อมูลดังกล่าวถือว่าไม่มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการนี้  โดยให้โรงเรียน ดำเนินการ ดังนี้         1.จัดทำบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นจากผอ.โรงเรียนถึง ผอ.สพป. 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน 3. จัดทำบัญชีรายละเอียอตามแบบที่กำหนด 4.เสนอของบประมาณสำหรับค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานให้เฉพาะวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2558 (30 กันยายน 2558) วันละ 300 บาท จำนวน 1 คน และค่าตอบแทน         การตรวจการจ้างให้ตามงวดงาน ได้รับทุกคนคนละ 350 บาท นับจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2558 (30 กันยายน 2558) 5.จัดส่งสำเนาสัญญาการจ้าง 6. จัดส่งเอกสารที่กำหนด จำนวน 2 ชุด                 ถึง สพป.สระแก้วเขต 1 work work3 work2 work4