เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษาแนวใหม่

อ้างถึงหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว1547 ลงวันที่ 12 พ.ค.2558 เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้เกิดความพร้อมในการอบรมฯ จึงให้โรงเรียนดาวน์โหลด เอกสารการอบรมและพิมพ์ติดตัวไปอบรมในวันที่ 30 พ.ค.2558 การแต่งกายชุดกิีฬาโรงเรียน

เอกสารประกอบการอบรม

pala 1

pala

 

ติดต่อเรา