นิเทศโครงการอาหารกลางวัน

นิเทศโครงการอาหารกลางวันและ

โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 28  พฤษภาคม  2558

ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

โรงเรียนบ้านหนองปรือขอต้อนรับคณะนิเทศโครงการอาหารกลางวันและโครงการทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสิรมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

ว่าที่ ร.ท.วีรศักดิ์  มลิจาร     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวลออ  แก้วศรี     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางอังคนา  พัชรอานนท์     ครูโรงเรียนบ้านหนองเตียน

IMG_3271 IMG_3279 IMG_3284 IMG_3292 IMG_3301 IMG_3305 IMG_3351 IMG_3354

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อเรา