อบรมพัฒนาการทำผลงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์ต้องการเข้ารับการอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยมีกำหนดอบรมในวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และมีค่าใช้จ่ายคนละ ๓,๕๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สอบถามโทร๐๔๔ – ๖๑๓ ๐๓๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา