ด่วนที่สุด การจัดตั้งศูนย์การส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ

แจ้งโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง ที่ยังไม่ส่งแบบรายงานการดำเนินงานการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ติดต่อเรา