การจัดตั้งชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกท่าน สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือ ได้มีการแลกเปลี่ยนรู้การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือ ให้บรรลุตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ

โดยรวบรวมใบสมัครส่งมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1

หรือส่งทาง  E-mail :  [email protected]  ภายในวันที่  5  มิถุนายน  2558 

ติดต่อ สพป.สก.1