รับสมัครเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม GSP

ชมรมคณิตศาสตร์รับสมัครครูที่เป็นสมาชิกชมรมเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม GSP ขั้นพื้นฐาน ทักษะการแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน สำหรับการเข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  รับสมัครจำนวน 70 คน ส่งรายชื่อสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ (27 มิถุนายน 2558) – วันที่ 8 มิถุนายน  2558  ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

ติดต่อ สพป.สก.1