ขอเชิญโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษติดต่อรับทุน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๓ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ๐๘๒ – ๗๔๙ ๖๘๙๖ ในวันและเวลาราชการภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา