ขอเชิญสถานศึกษา ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญสถานศึกษา ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “พิพิธภัณฑ์ กับ STEM Education” โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด ได้ที่ www.nsm.or.th และตอบรับการเข้าร่วมสัมนาได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

Image (99)

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1