เชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวเนปาล

สืบเนื่องจากภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน
และมรดกโลกอันล้ำค่า ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงขอความอนุเคราะห์บุคลลากรทางการลูกเสือ และผู้มีจิตศรัาธาทุกท่าน
ร่วมกันบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมวัน ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “ลูกเสือไทยช่วยผู้ประสบภัยในเนปาล” เลขที่บัญชี ๐๐๘-๐-๒๕๙๗๒-๓
ทั้งนี้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะรวบรวมเงิน ส่งผ่าน “สมาคมลูกเสือเนปาล”

ติดต่อ สพป.สก.1