แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถทางภาษาของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ด้วย สพฐ. มีนโยบายการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา  โดยจัดให้มีกิจกรรมการประเมินความสามารถทางภาษาของครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาครูตามระดับความสามารถ  ในการนี้ สพป.สระแก้ว เขต 1  จะดำเนินการประเมินความพร้อมทางภาษาของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ในวันที่ 6  มิถุนายน  2558  เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ  หอประชุมบุนนาค  สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงแจ้งให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง(สิ่งที่ส่งมาด้วย)  มาปฏิบัติหน้าที่  ระหว่างวันที่  5 – 6 มิถุนายน  2558  เวลา  07.00น.  ณ  หอประชุมบุนนาค  สพป.สระแก้ว  เขต  1        789999999999999

ติดต่อ สพป.สก.1