ด่วนที่สุด ส่งครูอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำของสถานศึกษาตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ

แจ้งโรงเรียนต่อไปนี้ส่งครูสุขศึกษา/นักเรียนเข้ารับการอบรม การพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายแกนนำของสถานศึกษาตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ 
ในวันที่ 26 พ.ค.58 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว
1.โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว   ครู 1 คน
2.โรงเรียนบ้านท่าเกษม   ครู 1 คน
3.โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข   ครู 1 คน
4.โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน   ครู 1 คน
5.บ้านทุ่งพระ   ครู 1 คน
6.โรงเรียนบ้านมหาเจริญ   ครู 1 คน
7.โรงเรียนบ้านพรสวรรค์   ครู 1 คน
8.โรงเรียนบ้านซับเจรฺิญ    ครู 1 คน
9.โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา   ครู 1 คน
10.โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา   ครู 1 คน
11.โรงเรียนบ้านท่าตาสี   ครู 1 คน และนักเรียน 1 คน
12.โรงเรียนวังจระเข้   ครู 1 คน
13.โรงเรียนบ้านคลองใหญ่   ครู 1 คน
14.โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา   ครู 1 คน
15.โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ   ครู 1 คน
16.โรงเรียนวัดพวงนิมิต   ครู 1 คน
17.โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม   ครู 1 คน
18.โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง   ครู 1 คน และนักเรียน 1 คน
19.โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา   ครู 1 คน
20.โรงเรียนบ้านหินกอง   ครู 1 คน
21.โรงเรียนบ้านวังใหม่   ครู 1 คน
22.โรงเรียนบ้านซับเกษม   ครู 1 คน
23.โรงเรียนบ้านวังสำลี   ครู 1 คน
24.โรงเรียนบ้านไพรจิตวิทยา   ครู 1 คน
25.โรงเรียนบ้านวังศรีทอง   ครู 1 คน
26.บ้านไทรทอง   ครู 1 คน

ติดต่อเรา