ขอเชิญประชุมการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

แจ้งผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล ในวันที่
12 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสระแก้วสระขวัญ

ติดต่อเรา