สพป. เชียงใหม่ เขต 3 แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้กำหนดจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

ระหว่างวันที่  28 เมษายน – 2 พฤษภาคม  2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเยาวชน (ดอยหลวง ) เชียงดาว ซึ่งได้รับสมัครอบรมมาจนถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 แล้ว

ปรากฏว่าผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด จึงขอแจ้งเลื่อนวันฝึกอบรม โดยจะทำการแจ้ง วัน เวลา สถานที่ ให้ทราบอีกครั้ง

ติดต่อเรา