ประชาสัมพันธ์โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 4 ปี 2558

โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 4 ปี 2558   เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องยาเสพติด และขับเครลื่อนกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.1-3 หรือ เยาวชนนอกสถานศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี จำนวน กลุ่มละ 3 คน และที่ปรึกษากลุ่มละ 1 คน ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน เมษายน-กันยายน 2558 กลุ่มเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดจะได้รับรางวัลการศึกษาดูงานด้านยาเสพติดในต่างประเทศ ทั้งนี้ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทางเว็บไซด์ www.facebook.com/Thai Youth ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2558 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

IMG_0005

ติดต่อเรา