แจ้งรายละเอียดการประเมินความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

แจ้งครูที่สมัครเข้ารับการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ดำเนินการ  ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อ เวลาที่เข้ารับการประเมิน และรายละเอียดอื่น ๆ ดังเอกสารแนบ  ทั้งนี้ สพฐ. แจ้งคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบต้องเป็นข้าราชการครูผู้สอนภาษาอังกฤษเท่านั้น หากโรงเรียนใดมีรายชื่อบุคลากรที่เข้าสอบไม่ใช่ข้าราชการครู หรือกรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินดังกล่าวได้ โปรดแจ้งกล่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 หากพ้นจากนี้ สถาบันภาษาอังกฤษ ให้ทำบันทึกชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินตามกำหนดได้

2. ศึกษาคู่มือการประเมินและทดสอบการเข้าเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าทดสอบ CEPT Demo Site (Site สำหรับดูตัวอย่างการทำข้อสอบเท่านั้นจะไม่มีผลคะแนนแสดง) https://www.metritests.com/metrica/standard.aspx?test=cept_demo&branding=Default

3.  จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาตรวจสอบคุณสมบัติตามคู่มือและตรวจสอบการใฃ้งาน  Chrome ซึ่งจำเป็นต้องไช้ในการเข้าเซ้บเซต์การประเมินความสามารถ

4. กรอกข้อมูลรายบุคคล นำส่งในวันที่ 6 มิถนายน  2558  ตามเวลาสอบ

5. สำหรับรหัสประจำตัวผู้สอบ จะแจ้งในวันสอบ

Cambridge Update

 

ติดต่อ สพป.สก.1