คู่มือการประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ขอความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัด
ได้ส่งกองลูกเสือโรงเรียนของท่าน เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ – เนตรนารี  เพื่อเป็นการฝึกนิสัยให้ลูกเสือมีระเบียบวินัย
ในตนเอง รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น  สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้เป็นอย่างดี และขอให้โรงเรียนได้ส่งใบตอบรับ
การประกวดระเบียบแถว ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘   อนึ่งในแต่ละอำเภอ
อย่างน้อยจะต้องมีตัวแทนโรงเรียนส่งเข้าประกวดทุกประเภทลูกเสือ – เนตรนารี  เพื่อคัดเลือกทีมที่ได้อันดับ ๑
ในแต่ละประเภทของทุกอำเภอ  เป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับจังหวัด
ซึ่งได้จัดส่งรายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ติดต่อ สพป.สก.1