ประชุม อกคศ.

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะอนกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อกคศ.) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายสุรศักดิ์ เกตุสุภะ เป็นประธาน

IMG_9849 IMG_9850 IMG_9851 IMG_9852 IMG_9853 IMG_9854 IMG_9855 IMG_9856 IMG_9857 IMG_9858

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต