ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการสำรวจอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ตามที่ สพฐ.ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนขนาดเล็กบันทึกข้อมูลกำสำรวจอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ครบ 6  ห้องเรียน   สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลสำรวจข้อมูลจำนวนอุปกรณ์เดิมที่เสียและซ่อมแซมไม่ได้  ซึ่งไม่นับรวมกับอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ  2557  ดังรายการต่อไปนี้

1. จำนวนจานรับสัญญาณที่เสียกี่ชุด

2. จำนวนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่เสียกี่เครื่อง

3.คงเหลือห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอนทางไกลได้กี่่ห้อง

ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลที่เว็บไซต์  http://210.246.188.154/obec/  ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใช้รหัส Smis ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  22 พฤษภาคม 2558

เพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน  4455

ติดต่อเรา