ด่วนที่สุด เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนหลัก

แจ้งโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) บ้านคลองหาด บ้านนาดี อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 บ้านคลองหินปูน วัดพวงนิมิต อนุบาลเขาฉกรรจ์ บ้านไทรทองและบ้านไพรจิตรวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนหลักของการรวม เลิกสถานศึกษาให้สำรวจและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ-ส่่งนักเรียนเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 25 พ.ค.58  โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณ ดังนี้                                          1. จัดสรรให้นักเรียนทุกคนที่เดินทางมาเรียนโรงเรียนหลัก กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษา 2. จัดสรรให้นักเรียนที่เข้าใหม่ในปีการศึกษาต่อๆ มาที่มีอายุเข้าเกณฑ์ระดับปฐมวัยและเข้าเกณฑ์การศึกษา     ภาคบังคับ และมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตบริการของโรงเรียนมารวมให้ได้รับค่าพาหนะจนจบการศึกษาขั้นสูงสุดของโรงเรียนหลัก (การศึกษาภาคบังคับ) 3. เสนอของบประมาณค่าพาหนะนักเรียนตามระยะทางจากโรงเรียนมารวมถึงโรงเรียนหลักให้นักเรียน จำนวน 100 วัน ในอัตรา ดังนี้ 3.1 ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร อัตราคนละ 10 บาทต่อวัน 3.2 ระยะทางมากกว่า 3 กิโลเมตรแต่ไม่เกิน อัตราคนละ 15 บาทต่อวัน3.3 ระยะทางมากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป อัตราคนละ 20 บาทต่อวันkob

 

 

ติดต่อเรา