ขอเชิญร่วมประกวดลูกกตัญญู

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญหน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจ ส่งเรื่องจริงการแสดงความเป็นลูกกตัญญู กตเวทีอย่างสูงต่อพ่อแม่ เพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโล่เกียรติคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ โดยส่งผลงานได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางชั้น ๒ อ.เมืองสระแก้ว ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สอบถามโทร ๐๓๗ – ๔๒๕๐๖๘ – ๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา