ด่วน การจัดตั้งศูนย์การส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ

แจ้งโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง
ส่งแบบรายงานการดำเนินงานการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
ที่ E-mail: [email protected]
ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ลายละเอียดตามเอกสารแนบ

ติดต่อ สพป.สก.1