การติดตามและประเมินผลจุดเน้นการดำเนินงานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2558

          ด้วยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดทำการ

ติดตามภาคสนามที่โรงเรียน สังกัด สพท.ทุกเขต ระหว่างวันที่ 1 – 16 มิถุนายน 2558 ในเรื่อง ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  หลักสูตรความเป็นพลเมืองดี โครงการสุขภาวะ เป็นต้น เขตละ 2 โรง   

          จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ทุกแห่ง ได้เตรียมความพร้อมรับการติดตามประเมินผลจุดเน้นการดำเนินงาน

ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2558  โดย สพฐ. จะเลือกโรงเรียนใด ผู้ประสานงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ติดต่อเรา