ประชุม๑ตำรวจ๑โรงเรียน จ.สระแก้ว

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน) ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้แทนจากสถานีตำรวจ และโรงเรียนเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๑๖ โรงเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

IMG_9738 IMG_9744 IMG_9746 IMG_9749 IMG_9752 IMG_9754 IMG_9756 IMG_9758 IMG_9759 IMG_9760 IMG_9761 IMG_9762 IMG_9763 IMG_9764 IMG_9765 IMG_9766 IMG_9768 IMG_9769 IMG_9772

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1