ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2558

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านหนองหว้า

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2558

page1 page2

ติดต่อเรา