แจ้งรายละเอียดโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556-2557

ตามที่ โรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556-2557 นั้น

สพฐ.ยังไม่ได้ประกาศให้ทราบ   แต่ได้ส่งรายชื่อให้ สพป.สระแก้ว เขต 1  ตรวจทานรายชื่อโรงเรียนเพื่อความถูกต้องแล้ว

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558   คงจะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป

รายชื่อโรงเรียนที่รอประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556

1.โรงเรียนบ้านคลองปลาโด  2. โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง  3.โรงเรียนบ้านวังปืน   4.โรงเรียนบ้านท่ากะบาก  5.โรงเรียนบ้านป่าระกำ  6.โรงเรียนเขาสิงโต

7.โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎร์บำรุง)  8. โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  9.โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 10.โรงเรียนบ้านคลองผักขม  11.โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร
12. โรงเรียนบ้านสี่แยก  13.โรงเรียนบ้านซับเกษม  14.โรงเรียนบ้านคลองอุดม  15.โรงเรียนบ้านคลองทราย  16.โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
17. โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน  18.โรงเรียนบ้านซับถาวร  19.โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  20.โรงเรียนบ้านซับน้อย 21.โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

22. โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน  23.โรงเรียนบ้านเขาดิน  24.โรงเรียนบ้านหินกอง  25.โรงเรียนบ้านนาดี 26.โรงเรียนบ้านท่าเต้น 27.โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
28. โรงเรียนทับทิมสยาม 05  29.โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก

รายชื่อโรงเรียนที่รอประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2557

1. โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง  2.โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง  3.โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ  4.โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
 

ติดต่อ สพป.สก.1