แจ้งโรงเรียนรับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปี 2555

ตามที่ สพฐ. ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 9 กันยายน  2557  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นั้น

มีโรงเรียนที่ไม่ได้เข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนั้น  จำนวน  10  โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)   2. โรงเรียนบ้านเขาข่า

3. โรงเรียนบ้านซับมะนาว                           4.โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว

5. โรงเรียนบ้านเขามะกา                             6. โรงเรียนบ้านท่าระพา

7. โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย                       8. โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์

9. โรงเรียนธรรมยานประยุต                       10. โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

บัดนี้ สพฐ.ได้จัดส่งเกียรติบัตรมายัง  สพป.สระแก้ว เขต 1 แล้ว

โรงเรียนสามารถขอรับเกียรติบัตรได้ที่กลุ่มนิเทศฯ สพป.สระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1