แจ้งเปลี่ยนวันเข้ารับการอบรม”การพัฒนาครูด้านการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

อ้างถึงหนังสือ  สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ04153/ว1458  ลงวันที่  30 เมษายน  2558   ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อส่ง ข้าราชการครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาครูด้านการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”  ในระหว่างวันที่  23  –  24  พฤษภาคม  2558  นั้น  สพป.สระแก้ว  เขต 1 โดยผู้รับผิดชอบขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมเป็นวันที่  30  –  31 พฤษภาคม  2558  ณ   ห้องประชุมดอกแก้ว  ชั้น  3  สพป.สระแก้ว  เขต 1   ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมส่งรายชื่อภายในวันที่   22  พฤษภาคม  2558

ติดต่อเรา