แจ้งโรงเรียนตรวจสอบงบประมาณ

แจ้งโรงเรียนตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   โรงเรียนต้นแบบเรียนร่วมและโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม  1.1

ติดต่อ สพป.สก.1