เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สพป.สระแก้วเขต 1 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                     รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งเอกสารคำขอตั้งงบประมาณผ่านกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ                                                                                                     14771 14772 14773 14774 14774 14775 14776 14777 14778ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

 

ติดต่อ สพป.สก.1