ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายสระขวัญประชุม

ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายสระขวัญประชุม วันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด เวลา 09.00.

ให้โรงเรียนนำข้อมูลสิ่งก่อสร้างมาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2560 และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

ตามหนังสือ ศธ 04156/ว 1477 สพป.สระแก้วเขต  1 ลว.6 พฤษภาคม 2558

ติดต่อ สพป.สก.1