อบรมพัฒนาการอ่านและเขียนสำหรับนักเรียน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการอ่านและเขียนสำหรับนักเรียน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (อ่านออกต้องเขียนได้ด้วยตาราง ๔ ช่อง ๗ ขั้นตอน)  ณ ห้องประชุมเปรมศักดิ์ รีสอร์ท เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ ในการนี้ประธานได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาและแนวทางการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูในเครือข่าย ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

IMG_6916 IMG_6921 IMG_6924 IMG_6926 IMG_6928 IMG_6930 IMG_6938 IMG_6939 IMG_6945

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา