การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในฝัน

การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2558
ขอให้ทุกโรงเรียนแจ้งบุคลากรนำเอกสารและอุปกรณ์มาในวันประชุม ดังนี้
1. คอมพิวเตอร์พกพา (laptop)
2. เอกสารหลักสูตรแกนกลาง ฯ (เล่มสีเทา)
3. เอกสารตัวชีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
4. หลักสูตรสถานศึกษา
5. เอกสารแนวการวัดประเมินผลฯ
6. ผลการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2557

ติดต่อ สพป.สก.1