การส่งหลักฐานเบิกเงินค่าใช้จ่ายแข่งขันพัฒนาผู้เรียน

แจ้งโรงเรียนบ้านเขาแหลม โรงเรียนบ้านพระเพลิง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
ส่งหลักฐานเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการไปแข่งขัน คอสเวิร์ด เอแม็ท และคำคม
ที่ จ.นนทบุรี 1 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2558 ดังนี้
1. ใบเดินทางไปราชการ
2. ใบสำคัญรับเงิน
3. บัญชีจัดสรรงบประมาณ
ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2558

ติดต่อ สพป.สก.1