การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่มีคุณสมบัติและมีผลการปฏิบัติที่เลิศ                                                                                                                                                       สมัครเข้ารับการคัดเลือกการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558                                                                                                                                                       โดยดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 1342                                                                                                                                                         ลว. 20 เมษายน 2558 จากเดิมกำหนดให้จัดส่งแบบเสนอข้อมูลเบื้องต้นและเอกสารประกอบ                                                                                                                                                          แก่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่กำหนดใหม่                                                                                                                           โดยขอเลื่อนวันที่จัดส่งส่งเอกสารดังกล่าวเป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เนื่องจาก สพฐ.แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลา                                                                                                                                 ในการจัดส่งเอกสาร รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ติดต่อ สพป.สก.1