ด่วนที่สุด…..การประชุมทางไกล”การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ด้วย สพฐ.กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน จำนวน 12 กิจกรรม และมีกิจกรรมหนืึ่ง  คือ การประชุมทางไกลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปลายทาง  ปีการศึกษา 2558 ผ่านโทรทัศน์โรงเรียนวังไกลกังวล (DLTV14)  ซึ่งทาง สพป.สระแก้ว เขต 1  ได้รับแจ้งจาก สพฐ ให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้  แจ้งผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนจัดประชุมทางไกล  “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 15  พฤษภาคม  2558  เวลา 08.30 – 12.00น. ณ โรงเรียนของตนเอง (เอกสารดังแนบ) 11111  5555  2222  3333   4444

ติดต่อเรา