การโอนเงินตามโครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

แจ้งโรงเรียนรายชื่อดังแนบ ขอให้ส่งเลขที่บัญชีเงินฝาก เพื่อประกอบการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

โดยให้ส่งภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ขอให้ส่งรายงานภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

649a

ติดต่อ สพป.สก.1