จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ 2558

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุจริต ทุกแห่ง

รายละเอียดดังแนบ

IMG

IMG_0004

 

ติดต่อเรา