การทดสอบฝีมือแรงงาน

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต ๅ  แจ้งเรื่องการทดสอบฝืมือแรงรานของลูกจ้างประจำ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว นั้น

บัดนี้ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดทดสอบฝืมือให้ลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๅ

ในระหว่างวันที่  17-18 พฤษภาคม 2557  จึงขอให้ลูกจ้างประจำจัดส่งเงินค่าสมัครคนละ 100 บาท และเอกสารเพิ่มเติม

ภายในวันที่  8 พฤษภาคม 2557 ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

ติดต่อเรา